Szülői kisokos

Mindent az iskolai munkarend lényeges elemeiről
PDF változat

Fő adatok:

Győri Fekete István Általános Iskola

9023 Győr, Kodály Z. u. 31.

e-mail: vuksuli@vuksuli.edu.hu

honlap: https://vuksuli.eu

telefon: 06 96/516-050

Nyitvatartás:

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00-tól órától 20.30-ig tart nyitva.

Tanítási szünetekben ügyeleti rend reggel 7-től 18.00-ig ügyeleti rend szerint üzemel.

Az iskolát szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva tartjuk.

Szükség esetén az iskola a tanítás nélküli munkanap alatt is biztosítja a tanuló felügyeletét (igényfelmérés, írásbeli szülői kérés).

Látogatási rend:

A szülő (hozzátartozó) a felső és alsó tagozatos tanulót reggel az iskola főbejáratáig kísérheti.

A szülő tanítás befejezésekor az alsó és felső tagozatos tanulót az iskola főbejárata előtt várhatja.

Az iskolaudvar felől a tanulók és a szülők az iskolát nem látogathatják (kivétel mozgássérültek autói, és kerékpárral érkező tanulók

  Érkezés:

  A főbejárat a tanulók számára reggel 6.30-tól-8.00-óráig van nyitva, az alsó és a felső tagozat is ezen a portán közlekednek.

  A hajnali ügyletes tanulók 6.30-7.15-ig jöhetnek be az iskolába a főbejáraton, a reggeli ügyeletet igénybe vevő tanuló 7.30-ig az ügyeletre kijelölt helyen ügyeletes nevelő felügyelete mellett tölti el idejét.

  A főbejáraton a felső tagozat tanulói számára 7.40-7.55-ig, az alsó tagozat számára a 7.30-tól 7.55-ig van lehetőség a csoportos bejövetelre. A tanítási időben és a tanítási órák után az iskolába való belépésre és távozásra a főbejáraton van lehetőség.

  Belső tartózkodás:

  A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után a tanulók szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak csak az iskolában.

  Tanórák, csendegések rendje
  1. óra 8.00 –   8.45
  2. óra 9.00 –   9.45
  3. óra 10.00 – 10.45
  4. óra 10.55 – 11.40
  5. óra 11.50 – 12.35
  6. óra 12.45 – 13.30
  7. óra 13.40 – 14.25
  8. óra 14.35 – 15.20
  9. óra 15.30 – 16.15
  Az iskolavezetés ügyeleti rendje

  hétfőn és kedden 7.30-16.30 óráig teljes intézményvezetés

  szerdán és csütörtökön 7.30-16.30 óráig intézményvezető-helyettes

  pénteken 7.30-16.30 óráig intézményvezető

  Iskolavezetés fogadó órája

  hétfő és kedd 14.00-16.00 óra

  A fogadó óra látogatására előzetes bejelentkezés szükséges: a jelentkezéseket az iskolatitkár hiányzása esetén a portás kezeli. A jelentkezőket időponttal a probléma fő okát megjelölve írják fel. Az iskolavezetés fogadónapjain kívül más napokon is lehet találkozó, de csak nagyon indokolt esetben és telefonon a vezetővel előre egyeztetve.

  Iskolatitkári ügyelet

  Az iskolatitkár telefonon hétfő és csütörtök között 8.00-16.00 óra, pénteken 8.00-13.30 között áll a szülők rendelkezésére.

  Az iskolatitkárságon a személyes ügyintézés hétfő és csütörtök között 13.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óra között lehetséges a pedagógusok, a tanulók és a szülők számára.

  A tanuló távolmaradásának igazolása

  A tanuló a szülő kérésére engedélyt kaphat az iskolai munkából való távolmaradásra. Az előzetes távolmaradási engedélyt a szülőnek írásban kell kérnie. Az engedély megadásáról tanévenként 6 napig az osztályfőnök, ezt meghaladó időtartamról az intézményvezető dönt, és erről írásban tájékoztatja a szülőt.

  Mulasztás

  Betegség miatti távolmaradásról a szülő a hiányzás első napján értesíti a tanuló osztályfőnökét, vagy üzenetet hagy a titkárságon telefonon vagy emailben.

  Három napig terjedő betegséget (egy évben egyszer) a szülő igazolhat, ezt meghaladó időtartamról a háziorvos ad igazolást.

  Az igazolásokat az első munkában töltött napon, de legkésőbb két napon belül az osztályfőnöknek kell bemutatni. Az orvosi lapon történő igazolást a szülő is aláírja.

  Szülői bejelentés hiányában az osztályfőnök veszi fel a szülővel telefonon a kapcsolatot, legkésőbb a hiányzás második napján.

  Igazolatlan mulasztás

  Ha a hiányzást a fenti módon nem igazolja a tanuló, a hiányzást igazolatlannak tekintjük. Az osztályfőnök hivatalos levélben és a KRÉTA-n értesíti a szülőt a tanköteles tanuló első igazolatlan órája után. Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

  Ha az értesítés eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az osztályfőnök, valamint a gyermek és ifjúság védelmi feladatokkal megbízott nevelő telefonon megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles egy tanítási évben tíz, harminc, illetve ötven óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola intézményvezetője a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhatóság bevonásával.

  Késés

  Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik. A késések lehetnek igazoltak vagy igazolatlanok. Ismételt igazolatlan késés esetén az osztályfőnök erről írásban értesíti a szülőt. Az ismételt igazolatlan késés a tanuló magatartásának minősítését negatívan befolyásolja. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt, a nevelő által előre jelzetten hiányzik a tanuló.

  A tanuló jogai:

  A tanuló joga különösen, hogy

   • válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül,
   • igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai, könyvtári szolgáltatást,
   • lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön
   • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
   • hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról
   • részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek
   • az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről,
   • tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, diákönkormányzathoz
   • vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását
   • jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot
   • személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában

  A tanuló kötelességei:

   • részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a 16 óráig tartó foglalkozásokon
   • a tanuló köteles a tanórákon, a kötelező és választott foglalkozásokon fegyelmezetten viselkedni
   • eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően a tanulmányi kötelezettségének
   • a tanuló viselkedésével társai munkáját nem zavarhatja
   • megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait
   • óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálatokon, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,
   • haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, ha megsérült
   • a tanuló tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, az időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg az iskolában /A festett haj, műköröm, smink, valamint tetoválás és testékszer viselete, fiúknak fülbevaló viselete iskolánkban nem megengedett. A lakkozott körmöt csak nyolcadik évfolyamon engedjük meg./
   • megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit
   • a tudatos rongálásért kártérítési felelősséggel tartozik
   • az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait

  Kulturált viselkedést várunk el mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskolán kívüli programokon is. Nem megengedett a trágár beszéd, a kulturálatlan viselkedés.

  A folyosókon, teraszokon a diákok kerüljék az olyan játékokat, amelyek testi épségüket veszélyeztetik, rongálást okozhatnak, valamint a lármázást.

  Tilos a hangfelvétel és fénykép készítése az iskolában. Ha valaki erre alkalmas mobiltelefonnal illetve más eszközzel rendelkezik, mely személyiségi jogokat sért, a telefonhasználót felelősségre vonjuk.

  A tanulók mobiltelefonjukat az iskolában csak a pedagógus engedélyével kapcsolhatják be.

  A mobiltelefont a tanítási időben és a szünetekben is kikapcsolt állapotban kell tartani. Megszegése esetén – különösen a tanítási órák alatt – a tanuló a fegyelmi intézkedések közül igazgatói intésben részesül.

  Intézményünkben nem megengedett a társak zaklatása (megalázása, csúfolása), az agresszív viselkedés, mások testi épségének veszélyeztetése. Tanulóinktól elvárjuk a klasszikus emberi értékek elsajátítását és betartását, különös tekintettel a becsület, a barátság, szorgalom, a tisztelet, embertársunk elfogadása és szeretete, a természet óvása, védése területén.

  A tanulók jutalmazásának elvei, formái és szabályai

  Dicséretben részesül a tanuló, ha tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, példamutató közösségi magatartást tanúsít, eredményes kulturális tevékenységet folytat, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez, kiemelkedő versenyeredményt ér el, a portai ügyeletet több alkalommal is kifogástalanul végzi.

  A jutalmazás formái: osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, oklevél · emlékérem, szaktanári dicséret.

  Fegyelmező intézkedések

   Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések célja, hogy segítse a tanulót a helyes magatartás gyakorlásában.

  A fegyelmező intézkedésre a helytelen viselkedést követő legrövidebb időn, de legkésőbb egy héten belül kerül sor.

  Fegyelmező intézkedések: szaktanári figyelmeztető, ügyeletes nevelői figyelmeztető, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, igazgatói intő

  Felmentés adott tárgy tanulása alól, mentesítés adott tárgy értékelése és minősítése alól

  a szülőnek írásban kérelmet kell benyújtani az iskola vezetőjéhez, melyben meg kell jelölni a kérelem indokát, és csatolni kell a szakorvos, illetve az illetékes szakértői bizottság javaslatát – az intézményvezető a kérvényt 14 napon belül elbírálja a hatályos jogszabályok szerint, döntéséről a szülőt írásban tájékoztatja, melyet a KRÉTA alkalmazáson keresztül elküld a szülőnek

  A szülő a határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül a Győri Tankerületi Központ igazgatójának címzett, de az iskola vezetőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet. A felmentett tanulónak – a felügyelete biztosítása céljából – az adott tantárgy óráin jelen kell lennie, de magatartásával az óra menetét nem akadályozhatja.

  Étkezési díjak befizetése

  Az iskolai étkezési térítési díjak befizetésének időpontjáról az iskolaotthonos és egész napos (alsó tagozat) gyermekek szüleit a nevelő a KRÉTA alkalmazásban történt bejegyzés útján értesíti.

  A tanulók és szüleik a bejárati ajtóra kifüggesztett tájékoztatón, a Honlapon és a KRÉTA-n keresztül informálódnak a befizetések időpontjáról. Az iskolában az étkezési térítési díjakat befizetni a megadott napokon 07-17 óráig lehet. Pótbefizetésre a megjelölt időpontban van lehetőség.

  Az étkezési térítési díjak befizetéséről a GMK dolgozója számlát állít ki.

  Hiányzás esetén az étkezés a 96/510-680 telefonszámon 8.30 óráig lemondható. A lemondás a következő naptól érvényes. Amennyiben a szülő nem jelenti be, hogy az étkezésre nem tart igényt, a visszafizetésére sem tarthat igényt. A visszafizetés a lemondást követő második befizetéskor kerül elszámolásra. Az ingyenes étkezésre jogosult tanulóknak is meg kell rendelni a következő hónapra az étkezést. A lemondásra vonatkozó szabályok az ingyenes étkezőkre is vonatkoznak.

  Egészségügyi ellátás

  Az iskolába járó tanulók intézményen belüli egészségügyi gondozását az intézményt látogató orvos

  és védőnő látja el. Az iskolaorvos hetente egy alkalommal, a védőnő 3 alkalommal tartózkodik az iskolában. A védőnő felelős a szűrővizsgálatok elvégzéséért, és egészségmegőrző előadások tartásáért. A védőnő ezen túl gondoskodik a beteg gyermekek ellátásáról, ellenőrzi a tanulók személyi higiénéjét, segíti az orvos munkáját és vezeti az egészségügyi dokumentációt.

  Betegségre gyanús, lázas gyermeket a gondviselőnek nem szabad iskolába hozni. A napközben megbetegedett tanuló szülőjét az osztályfőnök, annak hiányzása esetén az intézményvezető-helyettesek értesítik.

  Osztályozó vizsga

  Az egyéni munkarendben tanuló tanulóknak félévkor és tanév végén osztályozó vizsgát kell tenniük a tantárgyakból.

  Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri vagy meghaladja az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a 250 tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

  Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

  Ha a tanuló tanítási év közben érkezik, s idegen nyelvből a tantervi követelményeket az előző iskolájában később kezdte, osztályozó vizsgát tehet.

  Az osztályozó vizsga követelményeiről a szaktanár tájékoztatja a szülőt.

  A felkészülésben a szaktanár segíti a tanítási órákon, segítheti a tanítási időn túl is. Az osztályozó vizsga időpontját a tanuló tananyagban való előrehaladásával határozza meg a szaktanár.

  Gyermek- és ifjúságvédelem

  A tanulókat és szüleiket az osztályfőnök tájékoztatja a tanév elején a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus személyéről, az iskolapszichológus személyéről, s fogadó idejükről.

  A hátrányos és veszélyeztetett tanulókat folyamatosan figyelemmel kísérik, megfelelő szakemberhez irányítják a rászorulókat. A lakóterület szerinti illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal és Családsegítő Központtal együttműködő kapcsolatot tartanak.