Digitális kompetencia fejlesztése

A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalom technológia (információs és kommunikációs technológia: IKT) által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak, kritikus, etikus használatát a munka, a kommunikáció, szabadidő és társas kapcsolatok terén.

Támogatjuk, hogy tanulóink közül minél többen rendelkezzenek nyolcadik évfolyam végére ECDL Start vizsgával. Követendőnek tartom, hogy a megfelelő felhasználói ismerettel rendelkező pedagógustársaim a digitális tananyagtartalmak létrehozásában előbbre lépjenek és létrehozott tanagyagokat a távoktatási keretrendszer (E-learning) felhasználásával hozzáférhetővé tegyék tanulóink számára az interneten keresztül.

A digitális kompetencia kiemelt, fontos kompetencia a Köznevelési törvényben és a Pedagógiai Programunkban. Ez a tény leképeződik tantárgyi rendszerünkben, tantárgyfelosztásunkban is. Az informatika oktatása évtizedek óta kiemelt szerepet kap iskolánkban.

A harmadik osztálytól kezdve (a kötelező óraszámokhoz képest, minden évfolyamon) emelt óraszámban foglalkozunk ezzel a tantárggyal (3-5. heti 1 óra, 6-8. heti 2 óra, mindenhol +1 óra a kötelezően adhatóhoz képest).

A megfelelő digitális írástudás megléte egyre fontosabb napjainkban és még inkább az lesz a jövőben, így mindenképpen folytatnunk kell az a gyakorlatot, hogy a hétköznapi életben való boldoguláshoz szükséges alapos tudás megszerzését tegyük lehetővé diákjaink számára.

Úgy ítélem meg, hogy az informatika tantárgy jövője és fejlődése biztosított és jó kezekben van az iskola informatika szakos szaktanárainak gondozásában.

Itt fontos megjegyezni, hogy az elsajátítandó ismeretek köre egyre bővül. Kezdetben elegendő volt alkalmazói ismereteket szerezni (eszközhasználat, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, grafikai alkalmazások, stb.), majd az internet térnyerésével fontos szerepet kapott az infokommunikáció (e-mail, chat, stb.). Az interneten először csak „olvasók” voltak a felhasználók (elolvashatták, amit a tartalomszolgáltatók írtak), de mára már ez nem így van.

A Web2 korában, a „szociális hálót” (social network) használók könnyedén megoszthatják egymással véleményüket, adataikat, képeiket. Bárki indíthat blogot, létrehozhat facebook oldalakat, stb. Persze ez a lehetőség megint új ismeretek meglétét feltételezi. Olyanokét, melyekre a felhasználók általában önmaguktól nem is gondolnak: személyes adatok védelme, adatbiztonság, szerzői jogok, stb.

A tizenéves korosztály általában gondolkodás nélkül oszt meg másokkal mindenféle információt, amellyel aztán könnyen visszaélhetnek.

Egy újabb nagy terület a programozás. A programozás régebben csak kevesek kiváltsága volt, ma már viszont mindenki számára elérhető és érthető, mivel olyan programozási felületek jelentek meg, melyekkel szinte játékosan lehet alkalmazásokat készíteni.

Ez nem csak az alkotás örömét adja a felhasználónak, hanem több olyan területet is fejleszt (matematikai logika, algoritmikus gondolkodás, stb.) melyeknek fontos szerepe van egyéb területek (tantárgyak) kapcsán is. Persze fontos, hogy a tanuló lássa is a programjának az eredményét (értelmét), ehhez viszont eszközök is kellenek. Ilyen eszközeink sajnos nem nagyon vannak. Örvendetes változás, hogy a tavasszal pályázat keretében, melyet köszönök az iskola informatikus szaktanárainak nyertünk 1db Lego robotot, de ez elég kevés.

Továbbra is keresnünk kell azokat a megoldásokat, amelyekkel bővíthetjük az eszközparkunkat (robotok, micro:bit-ek, stb.). Mind ezek mellett, mint fentebb említettem lényegesnek tartom a tanítás-tanulási folyamatban, nemcsak az informatika órákon és a bemutató órákon, a belső szakmai műhelyeken, hogy a tanítás-tanulási folyamat integráns részévé kell tenni az IKT-eszközök szélesebb körű alkalmazását.

Egyetértünk Dr. Lévai Dóra digitális kompetencia tanulásbéli szerepének tárgyalásánál megfogalmazott azon állításával, mely szerint sokkal eredményesebb, ha nem egy tantárgyra fókuszálva, hanem integráltan több tantárgy keretében jelennek meg a digitális eszközök.[1] Fontos feladatnak érzem annak a megerősítését, hogy tanulóink digitális kompetenciájának fejlesztése ne szorítkozzon csak az informatika órákra.

[1] Dr. Lévai Dóra (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet adjunktusa): Digitális kompetencia a tanulásban  in: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/digitalis-kompetencia-a-pedagogiaban letöltés ideje: 2019.03.24.