Közösség

Az iskolai közösség építése

Az iskolai közösség építése és fejlesztése

„Mink már összetanultunk-mondta az öreg, de a fiúk e mögött is azt érezték, hogy ők nemcsak tanultak, de tudnak is! Nemcsak néznek, de látnak is, nemcsak hallanak, de értenek is, nemcsak tapintanak, de fognak is, és egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a természet szeretetével.”[1]

(Fekete István)

Névadónk kiváló pedagógia érzékkel rendelkezett, szinte valamennyi írásával tanít. A természet rendjének továbbá törvényszerűségeinek bemutatásával értékrendet állít a mai nemzedék elé. Az ifjúságról szóló regényei bölcs tanításokat fogalmaznak meg. Fekete István szellemisége, lelkülete, elkötelezettsége, humánuma és erkölcsisége ma is példaértékű a felnövekvő nemzedékek számára.

Fekete István hét programjai

Iskolánk az 1984/85. tanévben vette fel Fekete István nevét, azóta is büszkén viseljük. Az intézmény névadójának személyes életútja, munkássága azonos célkitűzéseinkkel.

Dolgos, tevékeny, alkotó, emberséges élete például szolgál tanulóink és mindnyájunk számára. Jó lehetőség volt az Informális pályázat: „Névadóról másképp” pályázat (EFOP-3.3.7.-17-2017-00029 „Kreativitás, élmény, közösség!), amely a módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a Győri Tankerület segítségével projekt formába is öltöttük a korábbi tevékenységeket. A projekt célja az élményszerű ismeretszerzés, alkotási lehetőség, probléma megoldás, játékosság, kreativitás, tapasztalati tanulás, ismerkedés az élménypedagógia elemeivel. A projekt számtalan helyen kapcsolódik iskolánk pedagógiai programjával: alapkompetenciák fejlesztése (anyanyelvi, szociális, kognitív), hagyományápolás, szocializáció, konfliktusmegoldás, kooperatív tanulásszervezési eljárások, önismeret, kombinatív és rendszerezőképesség fejlesztése. A Fekete István hét tevékenységeinek erőssége, hogy Fekete István munkássága, művei a tanuláshoz szükséges alap és kulcskompetenciák, személyes, szociális kompetenciák (kapcsolatteremtő-, és fenntartó készség, odafigyelés és aktív hallgatás képessége, értékelési képesség) kreativitás fejlesztésére és a tananyagtartalom elmélyítésére kiválóan alkalmasak. Nagyszerű lehetőséget biztosítanak az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére szóban és írásban egyaránt. A gyerekek jól előkészített feledatokon keresztül bővíthetik ismereteiket iskolánk névadójáról.

Sikerült felkelteni érdeklődésüket a természetvédelem iránt. Szívesen dolgoztak csoportban, mindenki talált a képességeinek megfelelő feladatot. Különös gonddal rendezték be az osztályteremben a „projekt sarkokat”, ahol kiállításra kerültek az elkészült produktumok. Élvezik az egész héten át tartó közös munkát.

Győr Projekt /Városi kalandtúra

 Iskolánkban évek óta sikeresen működik a minden évfolyamot megmozgató, Győr város megismerésére épülő tematikával zajló három napos projektnapok. A projektoktatatás azon túl, hogy módszer, reformpedagógiai irányzat, sokkal inkább tanulási stratégia.

Mivel a projekt-módszer alkalmazása-legalábbis ideiglenesen-felborítja az iskola tradicionális oktatási és szervezeti rendjét a szakirodalmak többsége szerint, fontos az iskolavezetés elkötelezettsége, ennek szellemében az iskolavezetés, nagy teret engedett iskolánkban a projekt alkalmazásának.[2]

A projektoktatás elősegíti, hogy az iskola a nevelés helyi rendszerévé váljon, mert egy adott iskola tanulóinak és tanárainak közös tervezéséből és elhatározásából jön létre. Gyakran azt a környezetet vonja be egy komplex feladat tartományába, amelyben az iskola létezik. Az iskolának a projekt bevezetése és kivitelezése során saját helyzetükhöz (települési viszonyaikhoz, személyi és tárgyi feltételeikhez) kell igazodniuk.[3]

Nyitottá teszi az iskolákat, mert tevékenysége túlmutat az iskola falain, az iskola társadalmi környezetét is bevonja a megismerés folyamatába, sportegyesületek, múzeumok, szolgáltatási, üzemeltetési feladatokat ellátó városi cégekkel is kapcsoltba kerülünk. Minden évfolyam előre kidolgozott terve alapján ismeri meg városunkat.

A nevelés központjába a tanulót, mint egyént helyezi, aki képes tevékenykedni, tapasztalatokat szerezni, ismereteket elsajátítani, együttműködni.

Fontos iskolai hozadéka, hogy a projektoktatás demokratizálja a tradicionális tanár-diák viszonyrendszert, mert a projekt a tanárok és diákok közös munkája, amelyben az eleve elrendelt hierarchikus viszonyokat a munka diktálta kooperatív viszonyok váltják fel.

A projekt csak, mint helyi tantervi egység létezhet: lényegénél fogva konkrét.

A projektoktatás teret biztosít eltérő szintű és irányú képességeknek.

Sokoldalú tevékenységeket kínál, amelyek közül ki-ki érdeklődése és képességei szerint választhat. A tevékenységekbe, ki-ki azon a szálon kapcsolódhat be, amely neki az adott fejlettségi állapotában a leginkább megfelelő, motiváló. A tanulók azonos esélyeit biztosítja a különböző képességek felszínre hozásával. A kognitív képességek mellett a más jellegű képességek (kézműves, szervezési, művészi) is egyenrangú helyet kapnak.

Mi iskolánkban a diákok-tanárok együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. Az otthoni kutatómunka segítségével a szülő a támogatása mellett aktív részesei is lesznek gyermeke tanulási folyamatának.

A diákok egyéni és közösen megszerzett tudása felértékelődik, hiszen kutatómunkájuk, egyéni munkájuk eredményét adják át egymásnak. A feladatmegoldások során érvényesíteni lehet az egyenlő hozzáférés elvét, differenciálás eredményeként a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek is fejleszthetők.

A legfontosabb pedagógiai elv a tevékenykedtetés, a sikerélményhez juttatás, a hagyományos órakeret, tanulásszervezés megváltoztatása, oldottabb légkör biztosítása, a gyermekek egymás közötti és a tanár és diákjai között olyan kommunikációs szituáció jön létre, amely nagymértékben kihat a tanár-diák kapcsolatra is. Tantermeink egy része digitális táblával felszerelt mind az alsó, mind a felső tagozaton, ami jó lehetőség a projekt működtetésének előkészítésére.

A városi kalandtúra projekt során a tanulók a közös munka és az egyéni kutatómunka alkalmával használnak IKT- eszközöket. Az iskola valamennyi évfolyamát érintő Győr-projekt beépült az intézmény éves munkatervébe, a projekt fő felelőse, koordinátora és jógyakorlat gazdája Richnovskyné Mosonyi Katalin munkaközösség-vezető asszony.

A szakmai munkaközösségek kidolgozták, hogy melyek azok a tananyagtartalmak, amelyek alkalmasak a projektfoglakozásokra. Ezen projektfoglakozások beépültek a tantárgyi tanmenetekbe is.

Ma a projektmódszer alkalmazásának különösen aktuális a jelentősége. A projektoktatás sikere tagadhatatlan iskolánkban, a projekt végén beválásvizsgálatot is végzünk, a megállapításokat beépítjük a következő év terveibe.

 Vizitábor/Lutra tábor a Szigetközben

„Volt itt egy tudós ember, azt mondta, több lehet háromszáz évesnél, és azt mondta, igazuk volt a régieknek, akik szentnek tisztelték az ilyen fát.
És Tutajos úgy érezte: igaza volt annak a tudósnak. A koronában emberderék vastag görcsös ágak nyúltak szét, és rettenetes erejükben mintha az eget tartották volna.”[4]

(Fekete István: Tüskevár)

A hatodik évfolyamos tanulóink minden év májusában két napos vízitáborban mennek a Szigetközbe Halászi falu kempingjébe A testnevelőtanárok, a földrajz és biológia szakos pedagógusok és osztályfőnökök részvételével. A tábor megszervezője és fő mozgatója évek óta Marton István testnevelő tanár. A tábor két téma megismerésére épül fel.

Az egyik a Szigetköz, mint tájvédelmi körzet földrajzi és történelmi, biológiai jellegzetességeinek, érdekességeinek megismerése, különösen a vízparti élővilágot a Kisalföld és a Szigetköz tájait illetően. Kiemelet cél, hogy a tanulóink a tantárgyak ismeretanyagai alapján összefüggésében lássák a természetvédelem fontosságát. Megismerkednek a madártannal, növényfelismeréssel. A tábor jó lehetőséget ad a tantárgyak közötti koncentrációra is. A magyar irodalom, a műemlékvédelem, matematika, technika tantárgyak ismereteire is szükség van a táborozás során.

Fontos cél , maga a tanulói tapasztalás, mert a természetismeret órán elméletben tanultakat a gyakorlatban a természetben is megtapasztalhatják a tanulók.

A másik fontos téma a hajózási, evezési, sátorállítási és főzési alapismeretek elsajátítása és azok gyakorlatbéli kipróbálása. A táborban mindig nagyon családias légkör alakul ki, az esti tábortűznél a játék, közös ének segíti a közösségépítést is.

Tanulmányi kirándulások, Táborok, Csillagtúrák

 A diákok számára a legjobban várt programok, amelyek az iskola falain kívül nyújtanak tapasztalatot, adnak közösségi élményt. A Győrújbaráti Gyermektábor évek óta tartalmas élményekben teli szabadidős tevékenységet kínál feketés tanulóinknak. Ezen kirándulások megszervezésének állandó felelősei vannak, természetesen a felelősök részéről nagy felelősséget, sok munkát igényel a feladat elvégzése.

Csillagtúra az alsó tagozat „kedvenc kirándulása”

„minden sápadt városi gyereknek merem ezt az orvosságot ajánlani: reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára kolompszó.”[5] (Móra Ferenc)

 A tanórán kívüli közösségi programok szervezésében olyan egyhetes nyári ötnapos napközis tábort valósítanak meg alsó tagozatos pedagógustársaink, amely színesíti a pedagógiai munkánkat és nagy népszerűségnek örvend. A tábor kitalálásának innovatív ötlethozója és első megvalósítója Kluiber Andrea tanítónő. A tanitónőhöz azóta sokan csatlakoztak, egy kreatív csoport jött össze a megvalósításra a teljes alsó tagozaton. Egy-egy nyári csillagtúra létszáma évfolyamonként 20-30 fő közötti.

Célunk már a kezdetben is kettős volt egyrészt iskolánk kiválasztotta a pedagógiában ismert alapelvek soraiból a legfontosabbakat, ezek közül az egyik a környezettudatosság elve.

„Az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése.”[6] Továbbá a közösség-, és személyiségfejlesztés. Mindezeknek egyik tanórán kívüli megvalósítási formái a táborok. Ahogy a csillagtúrás kalauzunkban is üzenjük a szülőknek: Célunk, hogy kis tanítványaink egymáshoz és hozzánk tanítókhoz is közelebb kerüljenek az iskola komoly berkein kívül, valamint megismerjék lakóhelyük környékét, a természet szépségét.

A helyszínek általában a ravazdi erdei iskola, a győrújbaráti gyermektábor, a zárt területen külön úszómestert adó győr-gyirmóti Achilles-park

Az öt nap különböző helyszínein foglakozásokat (múzeumpedagógiai foglalkozások, vadászati bemutató, disznós kert látogatása, madárgyűrűzési bemutató, természettudományos előadás, lovaglás, egyiptomi múmia megtekintése, saját kézműves foglalkozás stb.) szervezünk a tanulók számára. A szabadtéri és csapatépítő játékok is a mindennapjaink része ezen a héten.

 „Csillagtúrás kalauz”-t készítünk minden szülőnek, amit a tanévzáró ünnepség után osztunk ki. Ez egy kis füzet, ami minden információt tartalmaz a táborról: pontos érkezési időpontok, helyszínek, a programok megnevezése, az étkezések, a szükséges felszerelések. Ez tartalmaz egy információs lapot is, amit a szülőknek kell kitölteniük, és az első tábori napon leadniuk.

Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat keretében tanulóink két alkalommal vehettek részt a szomszédos országok magyar lakta területeire szervezett kirándulásokon. A tanulmányi utak célja a határon túl élő magyarság történelmének, etnikai összetételének a megismerése és a magyarságtudat erősítése volt.

Intézményünk közreműködésemmel eddig három alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot. A program keretében tanulóink eljuthattak a Felvidékre, Horvátország és Szlovénia magyarlakta területeire. A külhoni magyar iskolák diákjaival és tanáraival sikerült személyes kapcsolatot kialakítanunk. Az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, sok esetben nehéz anyagi körülmények között élő tanulóinknak életre szóló élményt jelentettek az állami támogatásból megvalósuló utazások.

 [1] Fekete István: Tüskevár in: https://idezetmania.hu/idezet/fekete-istvan/30457, utolsó letöltés: 2020.02.02.

[2] Dr. Hortobágyi Katalin: A projekt módszer, In.: Korszerű iskolavezetés, főszerk.: Csécsei Béla, Nagy Péter Tibor, Szebeni Péter, Szemkő Judit, Raabe kiadó, Bp., 1993. K 3.1.4.

[3] Hortobágyi Katalin: A projekt, In.:http://pszk.nyme.hu/tamop412b/projektpedagogia/212_a_projekt_mdszer_hatsa_az_intzmny_mkdsre.htm utolsó letöltés: 2019.08.25.

[4] https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2018/11/23/12-csodalatos-idezet-fekete-istvan-felejthetetlen-regenyebol-a-tuskevarbol/, utolsó letöltés: 2020.02.20.

[5] Nyiri Istvánné: Hétszínvarázs olvasókönyv (Eszterházy Károly Egyetem, Apáczai Kiadó Kft., Eger, 2013) 116. o.

[6] Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Program, in: https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf,

 utolsó letöltés: 2020. 01.19.