Beiskolázáshoz

A pedagógiai munka főbb jellemzői

„Küldetésünknek tekintjük az intézményünket választó diákok kreativitásának, tanulás iránti igényének, testi-lelki egészségének és humánumának fejlesztését. Pedagógiai munkánk során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a modern tanulási technikák alkalmazására, úgymint projekt-módszer, a kooperatív tanulás, valamint a napjainkban egyre szélesebb teret nyerő élethosszig tartó tanulás megerősítésében”. (pedagógiai program)

Egész napos oktatási modell

A tanórák és a napközis órák arányos elosztásával lehetőség van a tanulóknak a hatékonyabb ismeretszerzésére. A szakórák után szervezett önálló foglakozások segítik a tananyag, ismeretek elmélyítését, begyakorlását. Az osztályok tanítópárokkal dolgozzák fel közösen a tananyagot.

Úszás

Iskolánk saját, modern, felújított tanuszodával rendelkezik, a tanulók első évfolyamtól  a 6. évfolyam végéig heti két óra úszásoktatásban részesülnek a testnevelés órák keretéből

Tömegsport órák

A tömegsport órákat labdarúgás, kosárlabda és kölyökatlétika és akrobatika sportágban szervezük meg. Számtalan városi, megyei és országos sportverseny állandó résztvevői vagyunk, ezen tényekben tetten érhető iskolánk testnevelés irányultsága is.

Német és angol nyelv oktatása/Emelt angol nyelv

Az idegen nyelvek tanításának középpontjába a kommunikatív képességek fejlesztése került, a tanuló egyéni adottságaihoz igazodó szintre emelése. Ennek érdekében működtetjük a fokozatosság elvét betartva 5. évfolyamtól helyi vizsgarendszerünket mely tartalmában, és feladatiban hasonló az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel.

Az emelt angol csoportba járó tanulóink az alsó tagozaton heti három óra, a felső tagozaton heti öt órában tanulnak angol nyelvet.

Alsó tagozaton első évfolyamtól heti 1 órában, negyedik évfolyamtól heti 3 órában tanulnak idegennyelvet (angol és német nyelvet) diákjaink.

Digitális kultúra-informatika

lexikális tudás helyett előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra épülő tanítást, segítve ezzel a tanulókat, hogy az iskola befejeztével képesek legyenek eligazodni az információk egyre növekvő rengetegében” (Pedagógiai Program)

A digitális kompetencia kiemelt, fontos kompetencia a Köznevelési törvényben és a Pedagógiai Programunkban.

Ez a tény leképeződik tantárgyi rendszerünkben, tantárgyfelosztásunkban is. Az informatika oktatása évtizedek óta kiemelt szerepet kap iskolánkban.

Már az első évfolyamon megjelenik heti egy órában, majd a harmadik osztálytól kezdve pedig kötelező óraként. Bizonyos évfolyamonkon emelt óraszámban foglalkozunk ezzel a tantárggyal.

A megfelelő digitális írástudás megléte egyre fontosabb napjainkban és még inkább az lesz a jövőben, így mindenképpen folytatnunk kell az a gyakorlatot, hogy a hétköznapi életben való boldoguláshoz szükséges alapos tudás megszerzését tegyük lehetővé diákjaink számára.

Tehetséggondozó LEGO robot szakkör

A programkészítés, kódolás iránt érdeklődő gyermekekkel szakkör keretein belül lego robotprogramozással ismerkedünk.

Ehhez 6 db Lego Education Mindstroms EV3 és 9 db Lego Education Spike Prime készlet áll a rendelkezésünkre.

A LEGO robotprogramozási feladatok során a fiatalok foglalkoznak a természettudományokkal és megismerkednek innovatív technológiákkal valamint érdeklődésüket felkeltheti az informatikai, műszaki irányú pályák iránt.

Szoktatási program (1-4. évfolyam)

Az 1-2. évfolyamon azegész napos oktatási formában működő rugalmas óratervi modell biztosítja a családias, barátságos légkört, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést.

A személyiséggazdagító program a tartalmas szabadidő eltöltését szolgálja. Az osztályban tanító mindkét pedagógus hatékony együttműködése biztosítja az osztály eredményes fejlesztését.