Jellemzők

A pedagógiai munka főbb jellemzői

„A pedagógus legértékesebb munkaeszköze a személyisége. Egész lényével részt vesz a nevelő-oktató munkában, ezért fontos, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus egészséges ember legyen.”

(Bagdy Emőke)

 Szakmai munkát meghatározó keretek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. kormányrendelet, továbbá a 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kerettanterveket pontjait figyelembe véve alakítottuk ki helyi tantervünket.

Céljaink meghatározásához fontos számunkra a Pedagógiai Programunk ismerete.

Tanóráinkon a Pedagógiai Programunk alapján „lexikális tudás helyett előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra épülő tanítást, segítve ezzel a tanulókat, hogy az iskola befejeztével képesek legyenek eligazodni az információk egyre növekvő rengetegében. „[1]

A tanulás támogatása érdekében a tanítási órákat úgy szervezzük meg, hogy tanulóink minél aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazására, hasznosítására. A jogszabályi elvárásoknak megfelelően az egyéni bánásmód érvényesülése is fontos szempont munkánk során. Alapvető fontosságú pedagógiai feladatnak tekintjük az információk megszerzéséhez, felhasználásához szükséges kompetenciák megtanítását.

A szakmai munka hatékonyságát növelik az osztályokról és tanulókról szóló mindennapi szakmai párbeszédek, munkaközösségben kialakított mérőeszközök, anyagok és tagozatértekezletek.

Minden tanévre való felkészülés kiindulópontja a hosszú távú tervezésbe beépülő rövid távú tervek megalkotása, javítása.

Az 1-2. évfolyamon az iskolaotthonos oktatási formában működő rugalmas óratervi modell biztosítja a családias, barátságos légkört, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést.

A személyiséggazdagító program a tartalmas szabadidő eltöltését szolgálja. Az osztályban tanító mindkét pedagógus hatékony együttműködése biztosítja az osztály eredményes fejlesztését.

Életre hívtuk a humanisztikus vizsgát, melynek célja az volt, hogy a tanuló tanév végi osztályzata és teljesítménye nagyobb mértékben összhangban legyen.

 Az idegen nyelvek tanításának középpontjába a kommunikatív képességek fejlesztése került, a tanuló egyéni adottságaihoz igazodó szintre emelése. Ennek érdekében működtetjük a fokozatosság elvét betartva 5. évfolyamtól helyi vizsgarendszerünket mely tartalmában, és feladatiban hasonló az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel.

Az eredményesség érdekében többségünk megtanult csapatban dolgozni. Alapvető szemléletté vált a nyitottság az oktatás tartalmának és módszereinek megújulása felé mai napig tartó fejlesztő munka.

A 90-es években a nevelőtestület megfogalmazta, és konszenzus alapján elfogadja nevelésfilozófiájának fő jellemzőit a személyiségfejlesztő iskola kiépítését, helyzetelemzésre alapozva elkészítette Pedagógiai Programját és helyi tantervét. 2000-ben a hatékonyabb működés érdekében a Comenius 2000 II teljes körű minőségbiztosítási modellt is bevezettük, mely jó lapot szolgált az IMIP kiépítésére.

Az egyes tantárgyak óraszámai a kerettantervek előírásainak megfelelően kerültek kialakításra. A szabadon tervezhető órakeret felhasználásában figyelembe vettük a tanulók igényeit, életkori sajátosságaikat. Kiemelt szempont volt a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgy óraszámainak általános megemelése mellett az egyes évfolyamoknál felmenő rendszerben kiépítésre kerülő emelet szintű angol bevezetése.

Az emelt szintű angol nyelv oktatás a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, a tanórán kívüli órakeret terhére kerül megszervezésre. (A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 8-9.§).

Az iskolában csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és ahol a tantárgyfelosztás megengedi a sajátos nevelési igényű tanulók magas száma miatt a magyar nyelv és irodalom tantárgyat.

Az iskolában jelen lévő magas számú sajátos nevelési igényű és BTMN-es tanulók számára a fejlesztő foglakozásokat a fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok közreműködésével, heti rendszerességgel, a szakértői bizottság véleménye alapján szervezzük meg.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 141.§ és 142. §-ban foglaltak és a Nkt.27§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.

Iskolánknak saját tanuszodája van ezért elsőtől ötödik évfolyamig a testnevelés órák terhére heti két alkalommal, hatodik évfolyamban heti egy óra úszást szervezünk tanulóinknak.

Az iskolában rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek, a fenntartó a Győri Tankerület által biztosított lehetőségek és a tantárgyfelosztás figyelembevételével szervezzük meg a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók és szülők igényeinek megfelelően.

A működésünk szervezeti formáit és rendjét Pedagógiai Programunk és az Éves munkaterv rögzíti.Ennek megfelelően az iskolában napközis csoport működik egésznapos iskola formájában. A felső tagozat tanulói számára tanulószoba áll rendelkezésre.

A munkaközösségek munkaterve szerint rajz és logika szakkörök, felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozásokat és ének-kart is szervezünk. Valamint nyolcadik évfolyamon központi írásbelire való felkészítést is szervezünk matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, melyet a második félévben a kompetenciamérésre való felkészítésre szánjuk.

Iskolánk tanulói nagyon szeretnek sportolni a tömegsport órákat labdarúgás, kosárlabda és kölyökatlétika sportágban szervezük meg. Számtalan városi, megyei és országos sportverseny állandó résztvevői vagyunk, ezen tényekben tetten érhető iskolánk testnevelés irányultsága. Eredményeinket korábban a kötélugrás, jelenleg kosárlabda és labdarúgás, atlétika sportágban érjük el.

A tehetséges sportolóinkat délután a városi egyesületekben irányítjuk, hogy még több edzésen, magasabb képzésben részesüljenek.

Új színfoltot kölcsönöz a kínálatunknak, hogy felső tagozaton megjelent legorobot szakkör is. Úgy gondolom, hogy széles palettából válogathatnak a tanulóink és szüleik.

 Az iskola szakmai munkájának értékelése

Az iskolai szakmai munka eredményességének és színvonalának mutatói a tanulók rendszeres mérésének, értékelésének eredményei. Az értékelés a nevelőtestület által elfogadott a Pedagógiai Programunkban lefektetett elvek alkalmazása révén valósul meg.[2]

Az értékelési rendszer nemcsak a tanórákon végzett munkáról ad visszajelzést, hanem a tanuló önértékelésének és személyiség fejlesztésének is eszköze. A belső mérési rendszer fontos elemei a második évfolyamon matematikából és magyarból megíratott szummatív mérések.

Az ötödik évfolyamon tantárgyból megíratott minimumszint mérések. A mérései eredmények jó kiindulópontot adnak minden fejlesztő és felkészítő tevékenységnek és kijelölik a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra kerülő tanulók körét. Az eredmények segítik a pedagógusaink reflexióra alapuló tervező munkáját.

[1]Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Programja in.: https://vuksuli.eu/pedagogical-programme, utolsó letöltés: 2019.08.10.

[2] Győri Fekete István Általános Iskola Pedagógiai Program értékelés alapelvei in: https://vuksuli.eu/uploads/235qeU97jSoGaPhXZ2eNXvcF5d4VFRxBg6tIIVWA.pdf), utolsó letöltés: 2020.02.20.